musicdivine-roos-copyright yvonne liew-on
Eurovison
musicdivine-roos-copyright yvonne liew-on
Music
musicdivine-roos-copyright yvonne liew-on
Fairytale
musicdivine-roos-copyright yvonne liew-on
I AM
Privacy en veiligheid

Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via de e-mail: info@musicdivine.eu

Heel veilig

Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via de e-mail : info@musicdivine.eu

Persoonlijk

Vaak gebruiken wij je gegevens om je een zo prettig en persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. We passen wat jij op musicdivine.eu ziet aan op jouw interesses. Zo maken we de ene persoon blij met aanbiedingen voor bijvoorbeeld Barbiepoppen en de andere met het laatste nieuws op het gebied van elektronica. Wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, je IP-adres en surf- en zoekgedrag bewaard in cookies. Over cookies kun je hieronder meer lezen.

Wat doen we verder met je gegevens

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

· Je bestelling leveren

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

· Klantenservice

Je kunt met ons bellen en mailen via de gegevens op de website. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met jou kunnen worden geregistreerd en ook e-mails worden bewaard. Je helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten. Soms maken we gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op je vragen. Die kan daarvoor jouw gegevens gebruiken.

Hier kun je de algemene voorwaarden in RTF formaat downloaden om te lezen.

· Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze Facebookpagina: Https://www.facebook.com/musicdivine.eu of via de Blog op de website een account aanmaken. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws.

· Prijsvragen

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

· Verbetering van onze webwinkel en service

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die ander dan jouw e-mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacyregels houden. Zo moet je e-mailadres na afloop van het onderzoek worden verwijderd.

· Fraude Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

· Achteraf betalen

Als je artikelen koopt die je niet meteen wilt betalen, kunnen wij je kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Dit staat ook in onze algemene voorwaarden (artikel 5 lid 4). Voor dat kredietonderzoek kunnen we je gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we je bellen om je te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

· Zakelijke klanten en partnerprogramma

Ook van onze zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals die van onze andere klanten.

· Social media

Als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kun je met je social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer je, als je bent ingelogd, aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op je social media-account. Musicdivine.eu krijgt geen toegang tot je social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met je vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

· Ebooks beveiliging

Het illegaal kopiëren van ebooks vinden wij vervelend. Auteurs en uitgevers zijn immers afhankelijk van de inkomsten van ebooks. De ebooks die wij verkopen zijn daarom voorzien van een zogenaamde watermerkbeveiliging. Het watermerk heeft zichtbare en onzichtbare kenmerken. Zo worden pagina's van de ebooks voorzien van unieke gegevens. We kunnen zo nagaan wie het boek heeft besteld. Wanneer ebooks illegaal worden gekopieerd, kunnen we een contractuele of wettelijke plicht hebben om te vertellen wie de koper van de originele ebooks is.

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens nooit om aan jou andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit.

Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?

Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken, neem dan gerust contact op via e-mail. We staan 5 dagen per week klaar om je te helpen.Privacy and safety

Your personal data. You give them to us, because that’s the procedure when you want to order one of the products. But we can understand that you would like to know why we ask for your personal data and what we do with them. We will explain this to you in detail. If our explanation leaves some questions open, then please inform us by e-mail : info@musicdivine.eu

Very safe

All data that you give us are kept completely safe with modern techniques. A person who doesn’t have anything to do with your data, simply can’t get to them. If we give your data to someone else – you can read below why and when we do that – then we demand that this person treats your data just as carefully as we do and that this person only uses them for the purpose that they we’re given for to this person. Should you by any chance feel that this is not the case, then please inform us by e-mail : info@musicdivine.eu.

Personally

In most of the cases we use your data so that we can offer you the most pleasant and personal shopping experience. We focus on your personal interest and adapt our website musicdivine.eu accordingly. That way we can make one person happy with offers concerning for instance music, and the other with lessons from “A Course In Miracles”. For example we use data from previous orders, your IP-address and surf- and search behavior saved in cookies. You can read more about cookies down below.

Additional use of your data

We use your data for several purposes. You can read about those purposes here below. We use the data that we received from you, as well as data that we gathered ourselves. For example data about your visit to our website :

· Delivery of your order

To expedite your order we need your name, e-mail address, home address and delivery address (if not the same), payment data and sometimes your telephone number. This enables us to deliver your order and to keep you informed about your order. We will also give your data to others if necessary for an order, for instance to a delivery service company and our clearing house.

· Service department

You can call us or send an e-mail via the website. To answer your questions more rapidly, we can use your data and make notes that we keep in file. Which comes in handy when you call us another time. Data about the telephone conversation with you can be registered and we also keep e-mails in file. This is how you help us to analyze and improve our services. Sometimes we can make use of another party to answer your questions. If necessary, they can use your data.

Here you can download the General Terms and Conditions de algemene voorwaarden in RTF format to read.

· Newsletters

You can sign up for our Facebookpage: Https://www.facebook.com/musicdivine.eu or sign up with your own account at the Blog on the website. This way you will be informed about our offers, promotions and our news.

· Contests

When you sign up for a promotion or contest, we will ask your name, address and e-mail address. That way we can carry out our promotions and announce the pricewinner(s). This way we can also measure the response to our promotions.

· Improvement of our webshop and service

We are constantly engaged to improve our services. That is why we can use your data to ask you if you are willing to participate in an optional customer- or marketing study. Sometimes other people carry out that research for us. For that purpose we give them you e-mail address. Of course they also have to adhere to our privacy rules. For instance, after finishing the research, they will have to remove your e-mail address.

· Fraude
Nobody likes fraude, neither do we. This is why we use our customer data to investigate fraude, to prevent it and to counteract against it. If necessary, we will give customer data to the administration.

· Post payment
If you prefer post payment for the products that you buy, we can check your ability. We can take on external investigation bureaus if we find this necessary. This is also mentioned in our General Terms and Conditions (article 5 part 4) For that investigation we can give your data to others, who are allowed to use these data for that purpose only. In addition we can call you up to remind you that there still are bills to be paid. Sometimes other people call you up on our behalf. We can also give your data to a collection agency and/or a bailiff who will collect your payments in our behalf.

· Business customers and partnerprogramm
We also save the data of our business customers and partners, for instance the data of their contact person. If it concerns data of people, then we will treat these data the same way we treat the data of our other customers.

· Social media
If you use social media, for example Facebook, then you can log in with your social media-account at some spots on the website. Once you’re logged in, and you indicate that you like a product, then that product will appear on your social media-account. Musicdivine.eu doesn’t get any access to your social media-account, but you can share products that you like or find useful or handy, with your friends. If you ask us a question via social media and we read it on Facebook or any other social media, then we will save that message as well as your accountname, so that we can send you an appropriate reply.

· Ebooks protection
Copying ebooks illegally we find disagreeable. Authors and publishers are dependent on their income earned by selling ebooks. The ebooks that we sell are therefore marked with a so-called watermark protection. The watermark has visible and invisible features. That is how pages of ebooks are marked with unique data. That way we can examine who ordered the ebook. When ebooks are copied illegally, we can be contractually or legally obligated to track and trace the buyer of the original ebooks.

What we don’t do with your data
We will never use your data to show you other prices than other customers. All our customers behold the same prices for our articles and products. We also never sell your data to third parties.

Are your data incorrect or do you have other questions?
Is something incorrect or would you like to check your data, please send us an e-mail by: info@musicdivine.eu We are standing by 5 days a week to help you.

musicdivine-roos-copyright yvonne liew-on
Spirit
musicdivine-roos-copyright yvonne liew-on
Calendars
musicdivine-roos-copyright yvonne liew-on
Nieuws
musicdivine-roos-copyright yvonne liew-on
Connect